Polityka prywatności

Serwis doladujtelefon.pl został przygotowany przez Websamurai Filip Hajdukiewicz, z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-829), przy ul. Roosevelta 4/2, NIP 781-163–61-61, REGON 301906851 (dalej Websamurai), jako umożliwiający realizację doładowań telefonów komórkowych na kartę dla osób indywidualnych lub przedsiębiorców wskazanych przez korzystającego z serwisu doladujtelefon.pl

Realizacja usług w serwisie doladujtelefon.pl odbywa się na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zgodnie z jej zastrzeżeniami dotyczącymi przesyłania informacji handlowej z wykorzystaniem danych osobowych podanych przez osoby korzystające z serwisu.

Wszelkie podane przez korzystającego z serwisu doladujtelefon.pl informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie Websamurai i wykorzystywane dla celów realizacji usługi oferowanej w serwisie doladujtelefon.pl. W przypadku gdy korzystający z usługi wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych dla celów marketingowych, w szczególności na przekazywanie korzystającemu z usługi informacji handlowej pochodzącej od Spółki, dane te będą wykorzystywane także w tych celach. Informacje powyższe oraz dane są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Websamurai oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zbieranie i wykorzystywanie jakichkolwiek informacji o użytkownikach jest w serwisie doladujtelefon.pl ograniczone do niezbędnego minimum. Wszelkie zgromadzone dane mogą być wykorzystywane jedynie, gdy wymaga tego wykonywana przez nas usługa lub w celach informowania użytkowników o oferowanych przez nas produktach, usługach.

Gromadzone przez nas dane to w większości przypadków adresy poczty elektronicznej, numery telefonów lub dane osobowo-adresowe. Informacje te służą głównie do realizacji zobowiązań wobec użytkowników, nie są udostępniane innym firmom bez zgody użytkowników, oprócz przypadku gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

W serwisie doladujtelefon.pl. wykorzystywane są w niezbędnych przypadkach pliki „cookies”. Ułatwiają one korzystanie z zasobów serwisu i pozwalają m.in. na dostarczenie zawartości najbardziej odpowiadającej zainteresowaniom użytkowników. Pliki „cookies” są przechowywane na komputerze użytkownika.

Na podstawie uzyskanych informacji, sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, zawierające głównie informacje dotyczące oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu doladujtelefon.pl

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych w serwisie doladujtelefon.pl czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@doladujtelefon.pl

Websamurai zastrzega jednocześnie, iż możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia usług w serwisie w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Spółka zapewnia, iż prace te nie mają wpływu na stan realizacji usług, których kontynuacja będzie świadczona po zakończeniu prac konserwacyjnych.

W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Spółka nie ma wpływu (siła wyższa), możliwe jest czasowe zawieszenie świadczenia usług, na czas w którym wystąpi takie zdarzenie. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy usługa nie zostanie wykonana lub zostanie nienależycie wykonana z powodu wystąpienia zdarzenia, na które Spółka nie miała wpływu.