Regulamin zasileń kont prepaid realizowanych za pośrednictwem serwisu DoladujTelefon.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Operatorem serwisu www.doladujtelefon.pl jest Websamurai Filip Hajdukiewicz, z siedzibą w Poznaniu (kod: 60-829), ul. Roosevelta 4/2, NIP 781-163–61-61, REGON 301906851, (dalej „Operator Serwisu” lub „Websamurai”).
 2. Podmiotem świadczącym Usługi Zasileń Konta Prepaid określone w Regulaminie, jest eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-103), przy ul. Królewskiej 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304, NIP 521-31-03-040, Regon 016341786 (dalej „Usługodawca” lub „eCard”).
 3. Na mocy odrębnej umowy pomiędzy Operatorem Serwisu a Usługodawcą, serwis www.doladujtelefon.pl udostępnia Usługę Zasileń Kont Prepaid użytkownikom serwisu.
 4. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej „Regulamin”), określa zasady świadczenia przez eCard Usługi Zasileń Konta Prepaid.
 5. Wszyscy użytkownicy usługi (dalej „Usługobiorcy”) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2 Informacje podstawowe o Usługobiorcy

 1. Z Usługi Zasileń Konta Prepaid korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) mający możliwość korzystania z ePrzelewów, dPrzelewów lub posiadający kartę płatniczą, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 3 Rodzaj usługi świadczonej droga elektroniczną

 1. Usługa Zasileń Konta Prepaid, jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz 1204 z późn. zm.).
 2. Usługa Zasileń Konta Prepaid umożliwia Usługobiorcy zakup doładowań kont telefonów komórkowych działających w systemach prepaid w sieciach Simplus, MixPlus, SamiSwoi, Era, Era Mix, Heyah, Orange, Pop, 36i6, za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem http://www.daldujtelefon.pl
 3. Usługa Zasileń Konta Prepaid umożliwia zasilenie dowolnego numeru telefonu komórkowego w systemie prepaid w sieciach wyszczególnionych w ust.2 powyżej następującymi nominałami:
  1. konto Simplus i MixPlus: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 zł do 150 zł
  2. konto SamiSwoi: dowolna kwota w pełnych złotych od 10 zł do 160 zł
  3. konto Tak Tak i Era Mix: dowolna kwotą w pełnych złotych od 5 zł do 500 zł
  4. konto Heyah: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 zł do 500 zł
  5. konto Orange i Pop:jedną z następujących kwot 5 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł
  6. konto Play: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 zł do 300 zł
  7. konto 36i6: dowolna kwota w pełnych złotych od 5 zł do 150zł
 4. Zapłata za Usługę Zasileń Konta Prepaid może być dokonana przez Usługobiorcę przy użyciu elektronicznych form płatności w postaci ePrzelewu, dPrzelewów lub karty płatniczej, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

§ 5 Zawarcie umowy oraz zasady świadczenia Usługi Zasileń Konta Prepaid.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://www.doladujtelefon.pl Każdorazowe skorzystanie z Usługi Zasileń Konta Prepaid wymaga zawarcia odrębnej umowy.
 2. Zawarcie umowy wymaga podania przez Usługobiorcę danych określonych w ust. 3 poniżej, złożenia przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jej akceptacji oraz dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę. Umowa zostaje zawarta po otrzymania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy oraz powyższego oświadczenia Usługobiorcy, z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności za usługę..
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid Usługobiorca podaje następujące dane :
  1. numer telefonu, którego konto ma zostać zasilone,
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie wysłane potwierdzenie wykonania Usługi Zasileń Konta Prepaid,
  3. swoje imię i nazwisko,
  4. wysokość kwoty zasilenia konta prepaid, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 3 Regulaminu
  5. rodzaj instrumentu płatniczego (ePrzelew, dPrzelew lub karta płatnicza), którym ma zostać dokonana płatność za Usługę Zasileń Konta Prepaid.
 4. Zasilenie Konta Prepaid w ramach świadczonej usługi następuje po pozytywnym dokonaniu autoryzacji karty płatniczej przez Centrum Autoryzacyjne eCard S.A. lub po wykonaniu przez Usługobiorcę ePrzelewu, dPrzelewu, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Usługobiorca, będący konsumentem, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę Usługi Zasileń Konta Prepaid przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Usługi Zasilenia Konta Prepaid oraz jej numer referencyjny.
 6. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, prawo to nie przysługuje ze względu na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę Usługi Zasileń Konta Prepaid przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, a także ze względu na charakter świadczenia.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Websamurai i eCard jego danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie Usługi Zasileń Konta Prepaid, w tym w celu umożliwienia wystawienia faktury VAT
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, w szczególności dotyczących Usługi Zasileń Konta Prepaid, informacji związanych z usługami świadczonymi przez Websamurai i eCard, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Websamurai i eCard. Informacje te mogą być dostarczane w następujący sposób:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy udostępniony eCard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid.
  2. na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy udostępnionego eCard dla celów realizacji usługi Zasilenia Kont Prepaid.
 9. eCard jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 10. Websamurai jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 11. Usługobiorca ma prawo wglądu oraz poprawiania dotyczących go danych osobowych.
 12. Celem otrzymania faktury VAT za zakupioną Usługę Zasilenia Konta Prepaid w serwisie http://www.doladowywacz.pl Usługobiorca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dokonania Zasilenia Konta Prepaid wypełnić na stronie internetowej serwisu formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z numerem referencyjnym transakcji oraz numerem zasilonego telefonu, której faktura dotyczy, oraz adresem e-mail który podany został przy zleceniu zasilenia i na który faktura ma zostać wysłana.
 13. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT na podany przez niego adres e-mail w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego formularza wskazanego w ust. 11 powyżej. Usługobiorca wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 6 Reklamacje

 1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta eCard:
  1. poprzez zakładkę „Reklamacje” dostępną na stronach internetowych Operatora Serwisu www.doladujtelefon.pl
  2. pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@doladujtelefon.pl
  3. telefonicznie – pod numerem telefonu (22) 493 44 41 w godzinach 9.00-17.00
 3. Reklamacja winna zawierać numer referencyjny reklamowanej transakcji, numer doładowywanego telefonu oraz adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas składania zlecenia Zasilenia Konta Prepaid, którego reklamacja dotyczy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
 6. W przypadku, gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
 7. Reklamacje dotyczące Zasilenia Konta Prepaid zleconą wartością doładowania należy zgłaszać do Operatora sieci telefonii komórkowej, w której funkcjonuje doładowywany telefon.
  1. Simplus i MixPlus: Biuro Obsługi Klienta tel. 2601 z telefonu Plusa lub 601 102 601 z innych telefonów, e-mail: bok@plusgsm.pl
  2. SamiSwoi: Dział Obsługi Klienta SamiSwoi: tel. 8877 z telefonu Sami Swoi lub 887 018 877 z innych telefonów, e-mail: master@samiswoi.pl
  3. TakTak i Era Mix: Biuro Obsługi Użytkownika, tel. 9602 z telefonu w systemie Era lub 602 960 200 z innych telefonów, e-mail: boa@era.pl
  4. Heyah: Dział Obsługi Klienta Heyah tel. 2222 z telefonu Heyah lub 888 00 22 22 z innych telefonów, e-mail: kontakt@heyah.pl
  5. Orange i Pop: Biuro Obsługi Klienta tel: *22 z telefonu POP lub (0-22) 634 28 82 z innych telefonów, e-mail; bok@centertel.pl
  6. 36i6: Biuro Obsługi Klienta tel. 2601 z telefonu 36i6 lub 601 102 555 z innych telefonów, e-mail bok@plusgsm.pl
  7. Play: Biuro Obsługi Klienta Play tel. *500 z telefonu w systemie Play lub 0-790500500 z innych telefonów, e-mail: bok@playmobile.pl
 8. Reklamacje o których mowa w ust. 7 powyżej rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez poszczególnych Operatorów.

§ 7 Zastrzeżenia

 1. Usługodawca może w każdym czasie zmienić warunki oferowania Usługi Zasileń Konta Prepaid, czasowo zawiesić lub zakończyć ich świadczenie bez uprzedniego powiadamiania.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za swoje zawinione działanie lub zaniechanie w granicach rzeczywistej szkody (bez utraconych korzyści).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Usługobiorcę numeru telefonu, którego konto ma być zasilone lub kwoty doładowania, na którą konto ma być zasilone, jak również za wadliwe funkcjonowanie przeglądarki internetowej oraz łącz telekomunikacyjnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych oferowanych przez operatorów sieci telefonii komórkowej, w której funkcjonuje telefon doładowywany w ramach Usługi Zasilenia Konta Prepaid.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej.
 6. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
 7. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi Zasileń Konta Prepaid może zostać zawieszone na czas równy okresowi trwania siły wyższej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu http://www.doladujtelefon.pl
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu. Zmiany Regulaminu oraz treści załączników do Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Językiem stosowanym w relacjach Usługodawcy z Usługobiorcami jest język polski.
 5. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych w związku ze świadczeniem Usługi Zasileń Konta Prepaid jest prawo polskie.

Załącznik nr 1

Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad korzystania z Usługi Zasileń Kont Prepaid przy płatności ePrzelewem i dPrzelewem.

 1. Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid może być dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego możliwość korzystania przynajmniej z jednego z następujących ePrzelewów:
  1. Płacę z Inteligo (Inteligo)
  2. Transfer (mBank)
  3. Multitransfer (Multibank)
  4. Bank Millenium
  5. Płać z Nordea (Nordea)
  6. Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  7. Przelew z BPH (Bank BPH)
  8. Płacę z PKO Inteligo (PKO BP)
  9. Przelew Pekao24 (PeKaO S.A)
  10. Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
  11. Płać z BOŚ(Bank Ochrony Środowiska S.A.)
  12. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  13. MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
  14. Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank)
  15. Eurobank Płatność online (Euro Bank S.A.)
  16. Lukas e-przelew (Lukas Bank)
 2. Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid dPrzelewem może być dokonana przez każdego Usługobiorcę posiadającego rachunek internetowy w jednym z następujących Banków:
  1. Deutsche Banku
  2. Banku ING
  3. Invest Banku
  4. Kredyt Banku
  5. Raiffeisen Banku
 3. Wykonanie ePrzelewu i dPrzelewu polega na zasileniu przez Usługobiorcę rachunku Usługodawcy powiązanego z daną formą płatności, wyszczególnioną w ust. 1 i 2 powyżej, kwotą równą kwocie zasilenia konta prepaid.
 4. Płatność ePrzelewem i dPrzelewem może być dokonana przez Usługobiorcę 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych oraz niezależnymi od eCard przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, jak również przerwami w funkcjonowaniu Banku.

Załącznik nr 2

Szczegółowe uregulowania korzystania z Usługi Zasilenia Konta Prepaid przy płatnościach kartą płatniczą.

 1. Płatność za Usługę Zasileń Kont Prepaid może być dokonana kartami płatniczymi, które zostały wydane przez polskie banki, działającymi w systemach VISA i Mastercard, dopuszczonymi regulacjami tychże systemów do realizacji płatności bez fizycznej ich obecności.
 2. Autoryzacja płatności kartami płatniczymi będzie odbywać się na bezpiecznych stronach Centrum Autoryzacyjnego eCard S.A.
 3. Autoryzacje będą dokonywane 24h na dobę każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej z Banku Wydawcy niezależnym od eCard.
 4. Pozytywna autoryzacja płatności kartą kredytową dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do kart płatniczych, o ile:
  1. karta nie będzie zastrzeżona
  2. karta będzie ważna
  3. bank, który wydał Usługobiorcy kartę, potwierdzi, że Usługobiorca posiada dostępne środki na realizację płatności.
 5. Każdy Usługobiorca może dokonać płatności karta płatniczą, z zastrzeżeniami określonymi w pkt. 6 – 10 niniejszego Załącznika.
 6. Płatność daną kartą płatniczą może być dokonana tylko raz dziennie.
 7. Usługobiorca, identyfikowany jako numer doładowywanego telefonu i adres e-mail, który dokonał co najmniej jednokrotnego Zasilenia Konta Prepaid danego numeru telefonu opłaconego ePrzelewem, może dokonać Zasilenia Konta Prepaid płacąc kartą płatniczą, przy czym Usługobiorca może dokonać jednego zasilenia dziennie o wartości maksymalnie 150 zł.
 8. Do momentu dokonania przez Usługobiorcę, identyfikowanego poprzez numer doładowywanego telefonu i adres e-mail, co najmniej jednokrotnego Zasilenia Konta Prepaid danego numeru telefonu opłaconego ePrzelewem, Usługobiorca może dokonać Zasilenia Konta Prepaid płacąc kartą płatniczą, zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. wartość pojedynczej transakcji kartą płatniczą nie może być większa niż 50 zł dla danego konta prepaid.
  2. płatność kartą płatniczą może być dokonana nie częściej niż co 7 dni.
 9. Ze względu na możliwość naruszenia interesów Usługodawcy i osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia płatności dokonywanej kartą płatniczą. Odmowa taka nie wymaga uzasadnienia.
 10. Ze względu na możliwość naruszenia interesów Usługodawcy i osób trzecich Usługodawca zastrzega sobie prawo do wymagania od Usługobiorcy, który dokonał już Zasilenia Konta Prepaid przy pomocy ePrzelewu , a który następnie dokonuje płatności przy użyciu karty płatniczej, aby płatności te dokonywane były zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 powyżej, do momentu ponownego skorzystania przez tego Usługobiorcę z ePrzelewu w celu Zasilenia Konta Prepaid.